Att gå från del till helhet

Kursplanerna i gymnasieskolan ställer stora krav på förmåga att analysera och dra egna slutsatser. Detta är en utmaning för många elever och för en del elever med nedsatta exekutiva funktioner är det en stor prövning. Genom olika former av analysmallar och stödstrukturer kan vi hjälpa elever att gå från del till helhet, att se sammanhang. Jag har i ett tidigare inlägg visat på två olika analysmallar och i detta inlägg tänker jag lyfta ytterligare tre mallar som ger ett stöd i arbetet med att sortera fakta för att därigenom kunna gå vidare till analys.

Nedan är en analysmodell som hjälper eleverna att visualisera analysen samt att sortera och strukturera fakta.

ProblemSyftet med mallen är visa de olika stegen i en analys, att hjälpa eleverna att se hur olika delar hänger ihop och bildar en helhet. Mallen kan fungera vid en uppstart av ett arbetsområde, men också som ett stöd vid exempelvis en muntlig examination.

Ett annat sätt att sortera sin fakta för att göra en jämförelse är att använda ett venndiagram.

Venn diagram

Ett venndiagram kan användas när eleverna tex ska göra en jämförelse mellan två olika politiska partier, två filmer, två epoker, två ideologier osv.  Där cirklarna förenas skriver eleven de likheter de sett och i den andra delen de skillnader som de sett. Denna modell kan fungera såväl vid en uppstart av ett arbetsområden som vid en examination.

En annan stödstruktur är en analysmodell utifrån Aidan Chambers modell “Tell me”.

Läsprotokoll (1)

Med hjälp av modellen får eleverna en stödstruktur för ett boksamtal utifrån fyra olika frågor/ rubriker:

  • Vad tyckte du om i boken?
  • Vad tyckte du inte om i boken?
  • Finns det något som du inte förstår? Något som du undrar över?
  • Vilka mönster ser du?

Utifrån frågorna kan eleverna sortera in sina tankar och funderingar. Om man skulle vilja använda strukturen som mallen ger i ett annat sammanhang än vid boksamtal går det enkelt att anpassa frågorna. Mallen skulle tex kunna användas om eleverna tittar på en politisk debatt, analysera en film eller om eleverna ska skriva en debattartikel.

Jag var nyligen och lyssnade på en föreläsning om vilka utmaningar som elever inom autismspektrumtillstånd kan ha i skolan. Föreläsaren visade på ett bildlig liknelse – en jämförelse mellan en byrå och en walk in closet. Elever inom autismspektrum har ofta en hel del olika faktakunskaper, men kan ha svårt att få en överblick, att se ett sammanhang . Att gå från del till helhet är en utmaning som kräver stora ansträngningar. Som att öppna en låda i byrån, titta vad den innehåller och sedan stänga, öppna nästa låda, titta och stänga, för att sedan öppna, titta och stänga nästa låda och om arbetsminnet är nedsatt behöva gå tillbaka till den första lådan igen osv för att slutligen hitta de kläder som passar ihop. Så mycket enklare att gå in i walk in closet där alla delar är synliga direkt.

byrc3a5-vs-garderob.jpg

Genom strukturerade stödmallar kan vi hjälpa eleverna att synliggöra delarna. Att gå från del till helhet – att se sammanhang.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet