Specialpedagog – ett yrke vars arbetsuppgifter det finns många tankar och idéer om…

Vad specialpedagogen gör och bör göra är en fråga som ofta diskuteras såväl ute på skolor som i olika sociala forum. När jag träffar specialpedagoger i olika sammanhang så är detta en fråga som ofta lyfts. Det är inte helt ovanligt att rektorer har en annan bild av vad specialpedagogen bör göra än vad som exempelvis står i examensförordningen.

När jag sökte jobb som specialpedagog så var det inte bara jag som blev intervjuad. För mig var det lika viktigt att intervjua, min eventuella blivande rektor, för att se om vi hade samma bilder av vilka arbetsuppgifter specialpedagogen bör ha. När jag senast bytte arbetsplats hade jag privilegiet att kunna välja mellan å ena sidan en stor gymnasieskola med drygt 1500 elever och å andra sidan en relativt liten gymnasieskola med drygt 400 elever. Efter att jag fått en bild av hur respektive rektor såg på det specialpedagogiska uppdraget föll mitt val på den skolan där jag såg att jag att bäst förutsättning att genom mitt arbete kunna påverka och att arbeta med skolutveckling. Skolutveckling är något som jag alltid haft ett stort intresse för så därför var detta en viktig del för mig.

Specialpedagogens rollbeskrivning bör utformas utifrån dels vad som står i examensförordningen (vad vi fått i vår utbildning) och dels utifrån de behov som respektive skola har. Därför kan specialpedagogens arbetsuppgifter aldrig bli samma på alla skolor. Som specialpedagog ska jag arbeta på skolnivå, gruppnivå och individnivå samt främjande, förebyggande och åtgärdande. Bilden nedan fick jag under min utbildning och jag tycker att den på ett bra sätt sammanfattar vilka kompetenser som specialpedagogen har.

Denna beskrivning av specialpedagogen yrkesroll fick jag under min utbildning. Bilden är en omgjord kopia som jag använt i en presentation om specialpedagogens arbetsuppgifter.

Ni som följt min blogg har kunnat läsa om mina tankar och fått en liten inblick i vad jag gör i min roll som specialpedagog på gymnasiet. Nedan tänkte jag beskriva några av mina arbetsuppgifter. Detta är inte på något sätt en sanning utan ett upplägg som jag utgår ifrån. Det är inte något spikat och klart, utan jag ser det som en pågående process under utveckling.

På skolnivå:

  • Tillsammans med rektor leder jag den pedagogiska ledningsgruppen som består av skolans förstelärare. Den pedagogiska ledningsgruppen har ett skolutvecklande uppdrag, där fokus för året har varit ledning och stimulans.
  • Som en del i arbetet med ledning och stimulans utvecklar och implementera jag olika stödstrukturer och stödmallar. Jag har i tidigare inlägg lyft analysmallar och andra stödstrukturer. Inläggen hittar du här: Stödjande strukturer med hjälp av analysmallar och Stödjande strukturer som en del i arbetet med ledning och stimulans.
  • Säkerställa och utveckla rutiner när det tex handlar om extra anpassningar och särskilt stöd, frånvarorutiner, rutiner för elevuppföljning.
  • Fortbildning och handledning av lärare inom det specialpedagogiska fältet. Jag har i två tidigare inlägg lyft hur man kan arbeta med elevcase som en del i det kollegiala lärandet. Inläggen hittar du här och här.
  • Genomför en rad lektionsobservationer utifrån olika perspektiv och detta sker på såväl på skolnivå som gruppnivå (och ibland även individnivå). Jag har i ett tidigare inlägg lyft hur jag arbetar med lektionsobservationer. Inlägget hittar du här: Lektionsobservation – ett värderande verktyg som kräver ödmjukhet.
  • Ansvarar för genomförandet av screening av elever i åk 1. Jag har i ett tidigare inlägg berättat om hur vi genomför screening i åk 1. Inlägget hittar du här: Kartläggaren – en smidig och lätt screening.

På gruppnivå:

  • Avstämning kring respektive klass var 4e vecka. Då träffar jag, tillsammans med programchef, klassens mentorer för att gå igenom hur det går för klassen. Vi tittar på hur gruppen fungerar, hur närvaron ser ut och följer upp elever. Under dessa avstämningar tittar vi på såväl grupp som individ och vi diskuterar åtgärder – fyra veckor senare följer vi upp, utvärderar osv.
  • Genomför klasskonferenser tillsammans med skolans kurator. Under klasskonferenserna ligger tonvikten på gruppen, men även individer lyfts. Jag har i ett tidigare inlägg berättat om upplägget på våra klasskonferenser. Inlägget hittar du här: Genom ett salutogent förhållningssätt skapar vi en god samtalskultur
  • Arbetar med studieteknik. Jag brukar träffas såväl klasser som enskilda individer för att prata studieteknik. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om studieteknik. Inlägget hittar du här: Studieteknik – en del i det främjande arbetet.

På individnivå:

Något som jag vill utveckla och arbeta mer med är handledning, det skulle vara fantastiskt roligt att ha en grupp att handleda under tex ett läsår. Det skulle kunna handla om nya lärare eller utifrån något specifikt intresse.

Att arbeta som specialpedagog tycker jag är utvecklande, varierande och lärorikt. Jag lär mig nya saker hela tiden och det är en stor förmån att få möjlighet att göra det i sitt arbete.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet


2 reaktioner till “Specialpedagog – ett yrke vars arbetsuppgifter det finns många tankar och idéer om…

  1. Viktigt och fint inlägg om vad en specialpedagogs arbete bör innefatta. Önskar bara att ditt arbete kommer ner till de yngre eleverna i förskoleklasser och lägre skolklasser. Detta för att minska insatserna på gymnasiet och få eleverna där mera självgående. God fortsättning.

Lämna ett svar