Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar

“Hur ska det vara möjligt att ha koll på alla elevers extra anpassningar?” En fråga som de allra flesta specialpedagoger någon gång fått. På många sätt en berättigad fråga. På gymnasiet är klasserna ofta stora, varje lärare har vanligtvis flera olika kurser och träffar ett stort antal elever varje vecka. Att ha alla elevers extra anpassningar i huvudet kan därmed vara en stor utmaning. En viktig del i mitt arbete som specialpedagog på gymnasiet är därför att vägleda och stötta lärarna i hur de kan arbeta med ledning och stimulans, hitta anpassningar på gruppnivå, för att därigenom minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Ett bra tänk i arbetet är att utgå från att det som kan vara helt avgörande för huruvida en elev ska få möjlighet att nå målen också gynnar och är till stor hjälp för alla elever. Mitt mål är att alla elever ska få en tydlig, tillgänglig och förutsägbar undervisning.

Analyserar vi vilka behov eleverna i en undervisningsgrupp har, får vi en bild av vad gruppen behöver. Därmed läggs grunden, en bas,  till en god undervisning. Genom att arbeta utifrån en gemensam bas, når vi många elever och behovet av extra anpassningar minskar. 

En gemensam bas – Hur skapar jag den?

Nedan följer några punkter att tänka på:

  • Vilka extra anpassningar kan jag få in i min gemensamma bas? Någon elev kan exempelvis vara i behov av  av tydliga instruktioner, i form av en checklista riktad direkt till hen och har därför detta som en extra anpassning. Tydliga instruktioner i form av en checklista är något som vi med fördel kan ge till alla elever och något som alla elever kommer att ha glädje av – det blir därmed en del av vår gemensamma bas. Det vi sedan behöver ha koll på är vilka elever som vi behöver prata individuellt med för att säkerställa att eleven förstår vad hen ska göra. Säkert kan du hitta fler anpassningar att lägga in i din gemensamma bas. 
  • Tydlig start och avslut på lektionen är en viktig del av den gemensamma basen. Agendan skrivs på tavlan och allt eftersom lektionen pågår stryks de moment som avklarats och därmed fungerar dagordningen som en checklista. Innan lektionen avslutas är det av stort värde att sammanfatta vad vi gjort och lyfta vad vi ska göra nästa gång.  För att skapa tydlighet kan agendan innehålla följande:
  1. Tillbakablick från förra lektionen: Vad gjorde vi förra gången?
  2. Syftet med dagens lektion: Varför gör vi detta?
  3. Lektionens olika moment (gärna med tidsangivelse för hur lång tid respektive moment beräknas att ta)
  • Genomgångarna bör vara korta och varierade – och behöver du ha en längre genomgång så se till att lägga in pauser, involvera eleverna etc.
  • Läs- och skrivverktyg bör finnas tillgängliga för alla elever.
  • Ni som tidigare läst min blogg vet att jag arbetar mycket med stödstrukturer i form av analys-, skriv- och planeringsmallar. Stödstrukturer i form av olika mallar är något som kan ingå i den gemensamma basen. På den skolan jag arbetar har vi ett antal analys- och planeringsmallar uppsatta i plastfickor i alla klassrum för att de ska vara tillgängliga och lätta att ta fram. Mallar som dessa kan vara helt avgörande för en del elevers förmåga att kunna analysera och resonera, men är något som kan lyfta alla elever. Här kan du läsa mer om mitt arbete med olika stödstrukturer i form av analys- och skrivmallar.
  • Och tänk på att ge eleverna tydlig och positiv feedback, undvik att prata i allt för allmänna ordalag.  

På många skolor finns det mallar för färdiga extra anpassningar och det är lätt att kryssa i. Min utgångspunkt är att extra anpassningar är något som ska har verklig betydelse och inget som det ska gå inflation i. Därför är arbetet med ledning och stimulans så otroligt viktigt.

Denna bild som kommer från SPSM visar en målbild för Ledning och stimulans – Extra anpassningar – Särskilt stöd. Genom en bred bas skapar vi en tillgänglig utbildning.

För att reflektera över hur det ser ut på din skola kan följande bild vara som en utgångspunkt för hur ert fortsatta arbete:

Nu finns mina inlägga även att läsa på Elevhälsan.se. Mina inlägg hittar du här

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Kontonamn på Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)

7 reaktioner till “Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar

Lämna ett svar