Specialpedagog: Ett yrke med stor variation

Efter en lång period av fjärrundervisning är vi åter på plats i skolan. Tiden med fjärrundervisning har för många av oss inneburit stora utmaningar. Det specialpedagogiska uppdraget har inte gått att genomföra på samma sätt och det främjande och förebyggande arbetet har fått ett annat fokus.

Inför varje läsår är det viktigt att se över sin arbetsbeskrivning och fundera över vilka områden som ska prioriteras. Det blir kanske extra viktigt i år. Viktigt är att fundera kring vilka erfarenheter och lärdomar vi kan dra från tiden på distans.

Digitala möten är något som jag tycker har fungerat bra och framförallt möten där vårdnadshavare har deltagit. Detta är något som jag även fortsättningsvis kommer att erbjuda om det passar. Något som jag tyckt varit svårt är att komma ut i klasser och göra lektionsobservationer, det är något som jag vill prioritera extra mycket denna höst.

Vad vi specialpedagoger gör på våra olika skolor varierar och så måste det nog vara. Men något som jag med jämna mellanrum gör, är att läsa igenom examensordningen för att påminna mig om vad det är som jag blivit utbildad till att göra.

Som specialpedagogen är jag en del av elevhälsan och jag arbetar på skolnivå, gruppnivå och individnivå. Arbetsuppgifter är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och riktar sig mot elever, lärare och organisation.

Nedan tänkte jag beskriva några av de arbetsuppgifter som jag har i min roll som specialpedagog på gymnasiet. Viktigt är att understryka att det handlar om just några arbetsuppgifter, mycket av arbetet uppkommer när ett behov blir synligt, så att lyfta allt är nästintill omöjligt.

  • Tillsammans med rektor leder jag den pedagogiska ledningsgruppen som består av skolans förstelärare och har ett skolutvecklande uppdrag. Fokus för det kommande läsåret är att arbeta med formativ undervisning och strategier för lärande. Som en del i detta kommer vi läsa och diskuterat litteratur. Vill du läsa om hur jag som specialpedagog arbetat tillsammans med skolans förstelärare så kan du göra det här: Kollegialt lärande – Ett samarbete mellan specialpedagog och förstelärare.
  • I mina arbetsuppgifter ingår att säkerställa att våra rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd, frånvaro och elevuppföljning efterlevs. Jag ansvarar för överlämningar från tidigare skola och jag håller i genomförandet av screening av våra elever i åk 1. Hur vi arbetar med screening av våra elever i åk 1 kan du läsa om här: Kartläggarmöte: Att hitta pusselbitarna i det främjande och förebyggande arbetet
  • Var fjärde vecka har vi avstämningsmöte kring respektive klass. Då träffas vi för att titta på hur det går för klassen. Vi tittar på hur gruppen fungerar, hur närvaron ser ut och följer upp elevers extra anpassningar, måluppfyllelse etc. Under dessa avstämningar tittar vi på såväl grupp som individ och vi diskuterar åtgärder – fyra veckor senare följer vi upp, utvärderar osv. Vill du läsa om dessa avstämningar så kan du göra det här: Klassavstämning: Att systematisk uppmärksamma, utreda, åtgärda och utvärdera.
  • Jag träffar alla undervisande lärare kring en klass under våra klasskonferenser som leds av mig som specialpedagog och skolans kurator. Varje klasskonferens är 60 minuter och består av tre delar:
  1. Grupp: Beskrivning av gruppen utifrån frisk- och riskfaktorer.
  2. Individ: Uppmärksamma elevers anpassningar och behov.
  3. Formulera en handlingsplan för gruppen. Planerar HUR vi ska arbeta med gruppen utifrån en gemensam bas.

Vill du läsa om våra klasskonferenser så kan du göra det här: Klasskonferens: Att formulera en gemensam bas utifrån ett salutogent perspektiv

En skiss på hur vårt elevhälsoarbete ser ut. Mycket av arbetet utgår från just klassavstämningarna och klasskonferenser.
  • Tillsammans med lärarna gör jag de pedagogiska utredningarna. I samband med en pedagogisk utredning bjuder jag in undervisnande lärare till ett kartläggningsmöte. Det är ett bra sätt att mötas kring eleven där vi tillsammans lyfter vad som fungerar väl samt vilka umaningar som finns. Du kan läsa om kartläggningsmöten här: Kartläggningsmöte – en del av den pedagogiska utredningen.
  • Ett stort fokus just nu är hur vi kan arbeta med strategier i lärandet och hur vi kan utveckla elevernas metakognitiva förmåga. På gymnasiets studieförberedande ska vi förbereda eleverna för fortsatta studier och i det arbetet är strategier centralt och vill du läsa mer kan du göra det här: Strategier för lärande – En grundpelare i en tillgänglig lärmiljö.
  • Arbetar med fortbildning och handledning av lärare inom det specialpedagogiska fältet. 

Specialpedagogens yrkesroll består av många olika delar, vilket gör uppdraget så otroligt spännande och givande. Ovan har ni läsa om en del av de uppgifter som jag har som specialpedagog på gymnasiet.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

Mitt material finns tillgängligt i min Webbutik

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet, egnastaregier & pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

Lämna ett svar